Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, leveringen, transporten, serviceopdrachten, interventies en facturaties uitgaande van Smart Energy People, en op alle overeenkomsten tussen enerzijds Smart Energy People en anderzijds de klant voor zover er niet uitdrukkelijk en schriftelijk is van afgeweken.
 • Deze voorwaarden primeren altijd op voorwaarden die van een andere contractspartij of van een derde uitgaan, tenzij, en slechts voor zover uitdrukkelijk, anders is overeengekomen tussen partijen.
 • Zo er schriftelijk de voorkeur wordt gegeven aan de voorwaarden van de klant, of aan bijzondere voorwaarden vermeld in de offerte, blijven de hiernavolgende voorwaarden gelden op aanvullende wijze.
 • Smart Energy People is bevoegd om haar verplichtingen te laten uitvoeren door derden, maar blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor de nakoming van de overeenkomst. Alle werkzaamheden onder de overeenkomst worden door daartoe opgeleid, bevoegd en gecertificeerd personeel uitgevoerd. Smart Energy People (of zijn onderaannemer) zal bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde weten regelgeving in acht nemen, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.

2. Bestellingen en Prijzen

 • Onze prijsoffertes zijn vrijblijvend en hebben een uitdrukkelijk bepaalde geldigheidsduur. Na verstrijking van de geldigheidsduur heeft Smart Energy People het recht haar offerte aan te passen. De offerte wordt opgesteld op basis van de door de klant aan Smart Energy People bezorgde gegevens. Smart Energy People is niet verantwoordelijk voor de correctheid van deze gegevens.
 • Al de offertes of bestellingen, ook gedaan door of geplaatst bij vertegenwoordigers of tussenpersonen hoegenaamd ook, verkrijgen slechts bindende kracht nadat zij door de gedelegeerd bestuurder van Smart Energy People of diens gevolmachtigde schriftelijk zijn bevestigd.
 • De prijslijsten van Smart Energy People maken geen aanbod tot sluiting van een overeenkomst en kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.
 • De prijzen worden opgegeven in euro en zijn steeds exclusief B.T.W.. Elke verhoging van het B.T.W.-tarief, van een andere belasting van welke aard ook of van een kostprijsfactor tussen de bestelling en de uitvoering zal ten laste van de klant vallen.
 • De gedane bestelling kan niet gewijzigd worden, dan tenzij hieromtrent tussen Smart Energy People en de klant een schriftelijk akkoord is tot stand gekomen.

3. Levering

 • De leveringstermijnen zijn enkel bij wijze van inlichting opgegeven en zijn nooit bindend.
 • Wanneer de levering ten gevolge van over- macht tijdelijk wordt geschorst, zal de leveringstermijn verlengd worden zonder dat dit recht kan geven op enige vergoeding. Als overmacht gelden alle omstandigheden buiten de wil van Smart Energy People, die niet te wijten zijn aan zijn fout en die van die aard zijn dat het vorderen van de naleving van de overeenkomst jegens Smart Energy People onredelijk dan wel onmogelijk zal zijn. Gevallen van overmacht zijn onder andere (zonder dat deze lijst even- wel beperkend is): stakingen, bedrijfs blokkades, bedrijfsstoringen, gebrek aan energievoorzieningen, uitzonderlijke veralgemeende ernstige transportstoringen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie, defecten aan machines, maatregelen van staatswege, oorlogen, terreuraanslagen, natuurrampen, epidemieën.
 • Geen enkele vorm van schadevergoeding, noch de verbreking van de overeenkomst wegens niet levering binnen de overeengekomen termijn kan gevorderd worden indien de levering niet binnen de overeengekomen termijn gebeurt, behalve indien partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkwamen, indien de termijn opzettelijk niet werd nageleefd of indien de laattijdigheid het gevolg is van een grove nalatigheid van Smart Energy People.
 • Indien een levering niet kan geschieden of vertraging oploopt om redenen waarvan de oorzaak bij de klant ligt, zullen de bijkomende vergoedingen voor verplaatsing en lonen van rechtswege door de klant verschuldigd zijn.
 • Montage, inbedrijfstelling en controle van de toepassing van de systemen zijn, zonder uitdrukkelijk andersluidend akkoord, niet inbegrepen in de levering.
 • Smart Energy People is niet gehouden de volledige bestelling op hetzelfde ogenblik te leveren.

4. Ontbinding

 • Bij eenzijdige verbreking van de overeenkomst door de klant of bij gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst, indien er nog geen begin van uitvoering was of enig voorschot betaald werd, is een forfaitaire en vooraf overeengekomen schadevergoeding verschuldigd van 20% op de overeengekomen prijs.
 • Bij eenzijdige verbreking van de overeenkomst door de klant of bij gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst; nadat de productie van de bestelling reeds een aanvang nam, zal de klant ten titel van forfaitaire schadevergoeding de volledige som van de overeengekomen prijs verschuldigd zijn.
 • In geval van verwikkelingen met betrekking tot de fabricatie, hetzij bij Smart Energy People zelf, hetzij bij haar leveranciers door gebrek aan grondstoffen of brandstoffen of door welke andere oorzaak ook, behoudt Smart Energy People zich het recht voor de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat dit recht kan geven op enige vergoeding.

5. Transport

 • Het vervoer geschiedt steeds op risico van de klant, zelfs indien het door de diensten van Smart Energy People uitgevoerd wordt.
 • Het vervoer zal enkel gebeuren via berijdbare en bereikbare wegen.

6. Risico en Eigendomsoverdracht

 • Al de door Smart Energy People geleverde goederen blijven eigendom van Smart Energy People tot na de volledige betaling van de prijs en van de bijkomende prestaties en kosten. Smart Energy People kan zich op deze clausule beroepen vijf werkdagen na het versturen per aangetekende zending van een ingebrekestelling tot betalen die zonder gevolg is gebleven. De goederen dienen dan onmiddellijk op eenvoudige vraag aan Smart Energy People te worden teruggeven en dit op kosten van de klant. Dit daarenboven onverminderd het recht van Smart Energy People op integrale schadeloosstelling.
 • In het geval dat de in gebreke gebleven klant failliet gaat, de toepassing vraagt van de wet op de continuïteit van ondernemingen of op enigerlei andere wijze zijn activiteiten gestaakt heeft, behoudt Smart Energy People zich het recht voor de verkochte goederen op te eisen middels eenvoudig verzoek gericht aan de degene die de kwestieuze goederen onder zich heeft.
 • Al de tekeningen, mallen, litho's, ontwerpen, schetsen, modellen, ... door of namens Smart Energy People bij de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd blijven haar eigendom. De klant zal de door Smart Energy People verstrekte gegevens op geen enkel ogenblik gebruiken op een manier die in strijd is met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden.

7. Betaling

 • Smart Energy People behoudt zich het recht voor de goederen aan te rekenen naargelang de aflevering, zelfs als deze slechts gedeeltelijk is. Indien een gedeeltelijke levering niet betaald is op de vervaldag, kan Smart Energy People het saldo van de bestelling annuleren.
 • Service en garanties zijn enkel van kracht na volledige betaling van de factuur.
 • Elke betwisting i.v.m. de toegezonden factuur moet binnen de vijf werkdagen na de factuurdatum aangetekend medegedeeld worden aan Smart Energy People. Bij gebreke daaraan is er een onweerlegbaar vermoeden dat de factuur aanvaard werd.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn al de facturen contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Smart Energy People.
 • Iedere op de vervaldag niet betaalde factuur zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een conventionele moratoire interest, die gelijk is aan de interestvoet zoals bepaald in artikel 5 van de Wet Betalingsachterstand van 02.08.2002. Bovendien zal bij niet betaling op de vervaldag het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling met 10% verhoogd worden ten titel van forfaitaire schadeloosstelling, met een minimum van 50 euro. Dit forfaitair bedrag geldt als vergoeding voor de buitengerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet betaling en onverminderd het recht van de schuldeiser om een vergoeding te vorderen voor andere schadeposten die niet louter veroorzaakt zijn door de niet betaling.
 • Wanneer de klant nalaat de overeengekomen betalingen te doen, zelfs indien het gedeeltelijke betalingen betreft, dan is Smart Energy People daarenboven gerechtigd om haar prestaties op te schorten tot dat de klant integraal voldaan heeft aan zijn betalingsverplichting. De opschorting kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding van de klant.
 • De overeenkomst wordt geacht van rechtswege ontbonden te zijn in geval van faillissement, toepassing van de wet op de continuïteit van ondernemingen, of welkdanige andere vorm van liquidatie van het vermogen van de klant. Smart Energy People heeft onmiddellijk recht op betaling van al de tot dan geleverde prestaties en goederen, onverminderd het recht op integrale schadeloosstelling.

8. Klachten

 • De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de levering bestonden en welke de klant na controle redelijkerwijze kan vaststellen, worden geacht onmiddellijk te zijn aanvaard indien de klant aanwezig is bij de levering. Indien de klant niet aanwezig is bij de levering dan moet hij zijn eventuele bezwaren via aangetekend schrijven kenbaar maken aan Smart Energy People en dit binnen de twee werkdagen na de levering.
 • Eventuele kleurverschillen tussen pv cellen worden niet aanvaard als een gebrek in de levering.
 • Klachten betreffende een niet conforme levering, die niet vaststelbaar was op het ogenblik van de levering, dienen binnen de vijf werkdagen na de vaststelling van het gebrek middels omstandig aangetekend schrijven meegedeeld te worden aan Smart Energy People.
 • Smart Energy People zal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de gevolgen van een lichte en/of gewone fout vanwege haarzelf en/of haar aangestelden, normale slijtage, .... Smart Energy People is enkel aansprakelijk in geval van zware fout en/of opzet. De aansprakelijkheid van Smart Energy People is in ieder geval beperkt tot het bedrag opgenomen in de tussen partijen gesloten overeenkomst. Zij kan daarenboven enkel verantwoordelijk gesteld worden voor schade die rechtstreeks werd veroorzaakt door de geleverde materialen.
 • In geen geval kan Smart Energy People aansprakelijk gesteld worden voor schade dewelke ontstond of veroorzaakt werd door een onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van het geleverde.
 • De klant zal Smart Energy People te allen tijde vrijwaren voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken van derden opzichtens Smart Energy People.

9. Garanties

 • Tenzij Smart Energy People zelf een garantiecertificaat aflevert en met in acht name van de hierna volgende beperkingen, verleent Smart Energy People uitsluitend dezelfde garantie als deze die door de fabrikant aan Smart Energy People van het betreffende product wordt verleend, meer bepaald de geldende fabrieksgarantie van het desbetreffende product.
 • De garantie vervalt indien door de klant, of eender welke derde waar door de klant beroep op wordt gedaan:
  - op ondeskundige of onzorgvuldige wijze gebruik wordt gemaakt van het gelever- de
  - in geval er wijzigingen aangebracht wor- den aan het geleverde
  - extreme weersomstandigheden
  - indien de producent ophoud te bestaan
  - defecten op het distributienet
 • Na de garantieperiode wordt elke aansprakelijkheid nadrukkelijk uitgesloten. Deze garantievoorwaarden tasten de wettelijke rechten van de klant niet aan.
 • Aansprakelijkheden van zowel schade als voor nakomen van garanties zijn altijd gemaximeerd tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van Smart Energy People draagt.
 • Elke interventie die door klant gevraagd wordt en die niet eigen is aan een mankement van de goederen of installatie zelf, geeft aanleiding tot facturatie van de onderzoekskosten, uren en verplaatsing.

10. Toepasselijk recht en geschillen

 • Op elke overeenkomst, waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken, is uitsluitend Belgisch recht van toepas- sing met uitsluiting van buitenlandse wetgeving en verdragen zoals het Weens Koopverdrag.
 • Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen diegene die slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.
 • Alle geschillen van welke aard ook, met inbegrip van de betwistingen omtrent de toepassing en de interpretatie van deze algemene voorwaarden, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Limburg, afdeling Hasselt.

Cookies

Deze website gebruikt cookies en andere tracking technologieën voor functionele en analytische doeleinden. Lees onze cookie policy.

Accepteer alle cookies