Privacyverklaring

Privacy en bescherming van de persoonsgegevens

Als bedrijf staan wij in voor de verwerking van heel wat gegevens.

Een deel van deze gegevens hebben betrekking op persoonsgegevens. In dit kader delen wij u het volgende mee.

De persoonsgegevens die wij verwerken kunnen betrekking hebben op u in uw hoedanigheid van klant van ons bedrijf maar ook op u als zakelijke relatie van onze klanten (zoals het geval dat u leverancier of klant bent van onze klant). In elk geval dienen wij u als betrokkene van wie persoonsgegevens door ons verwerkt worden op het volgende te wijzen.

Gutami wenst te benadrukken dat zij steeds tracht te handelen in overeenstemming met:

 • de Belgische Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;
 • de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en; 
 • andere toepasselijke bijzondere wetsbepalingen inzake gegevensbescherming.

1. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Gutami BV;, met zetel te Koolmijnlaan 181, 3582 Beringen, en met ondernemingsnummer 0562.851.111, BTW BE 0562.851.111. 

Voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kunt u steeds terecht via brief aan ons bedrijf of via e-mail aan Pim@gutami-solar.com of Ellen@gutami-solar.com.

2. De verwerkingsactiviteiten van Gutami

 • Gutami kan uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:
 • Uitvoering van een overeenkomst betreffende verschillende installaties en diensten
 • Het versturen van informatieve mailings en promoties
 • Ondersteuning/assistentie bieden
 • Het beantwoorden van vragen (al dan niet ingediend via het contactformulier)
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website
 • Statistieken aanmaken
 • Optimaliseren van de klantervaring op de Website
 • Gebruik van cookies, pixeltags en andere technologieën, zoals uiteengezet in het Cookiepolicy op de Website
 • Als onderdeel van enige andere (commerciële) relatie die met Gutami wordt aangegaan
 • Het berekenen van uw installatie

Alle persoonsgegevens die door Gutami worden verzameld, worden dus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt. 

Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is (soms) een vereiste om van bepaalde diensten te kunnen genieten (bv. om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de Website, om in te schrijven op nieuwsbrieven, om deel te nemen aan bepaalde activiteiten en evenementen).

3. Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verwerking vindt plaats op basis van de volgende rechtsgronden, naar gelang van het geval:

 • U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden:

  Marketingdoeleinden zoals het versturen van nieuwsbrieven

  Het gebruik van cookies en andere technologieën (met uitzondering van strikt noodzakelijke cookies)

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met Gutami of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst:

  Uitvoering van de overeenkomst met Gutami (incl. opvolging)

  Het verlenen van ondersteuning/bijstand

 • Verwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting waaraan Gutami is onderworpen:

  Facturatie

 • De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Gutami of van een derde, behalve wanneer deze belangen moeten wijken voor de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, die de bescherming van persoonsgegevens vereisen (met name wanneer u een kind bent):

  Beantwoorden van vragen (al dan niet ontvangen via het contactformulier): op uw verzoek zal Gutami vragen beantwoorden of informatie verstrekken via verschillende kanalen (waaronder e-mail, contactformulier en sociale media)

  Het gebruik van strikt noodzakelijke en functionele cookies op de Website: het gebruik van deze cookies is noodzakelijk voor het functioneren van de Website voor het doel waarvoor de bezoeker de Website bezoekt

Indien de rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens door Gutami gerechtvaardigd belang is, zal Gutami altijd (i) de noodzaak van de verwerkingsactiviteit toetsen aan het doel van de verwerking (evenredigheidstoets), en (ii) beoordelen of u, de betrokkene, redelijkerwijs kon verwachten dat de specifieke verwerkingsactiviteit zou plaatsvinden, om de mogelijke gevolgen van de verwerkingsactiviteit voor uw grondrechten en fundamentele vrijheden te beoordelen.

4. Verwerkingsactiviteiten betreffende het gebruik van de Website

Methode van verzameling

Persoonsgegevens

Doel

Wettelijke grondslag

Bewaartermijn

Contactformulier

E-mailadres, Tel./gsm nummer, adres, postcode, gemeente

Vragen beantwoorden

Gerechtvaardigd belang

Duur die nodig is om de vraag te beantwoorden

Cookies

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Cookiepolicy

IP-adres, clickgedrag en input

Optimaliseren en personaliseren van uw browse-ervaring.

Gerechtvaardigd belang voor noodzakelijke cookies.

Expliciete toestemming voor niet-essentiële cookies (toestemming kan op elk moment worden ingetrokken)

Afhankelijk van het soort cookie

Abonneren nieuwsbrief

Geaboneerden informeren/ op de hoogte houden van …

Gerechtvaardigd belang voor bestaande klanten, expliciete toestemming voor anderen.

Gegevens worden bewaard zolang persoon geabonneerd blijft

Dakscan

E-mailadres, adres, voornaam, achternaam, Tel./GSM

Berekenen dakpotentieel

Gerechtvaardigd belang

Zolang dit nodig is om de persoon in kwestie verder te helpen

Chat

E-mailadres, adres, voornaam, achternaam, Tel./GSM

Vragen beantwoorden

Gerechtvaardigd belang

Duur die nodig is om de vraag te beantwoorden

Afspraak

E-mailadres, adres, voornaam, achternaam, Tel./GSM

(Mogelijke) klant verder helpen door een face-to-face afspraak te maken

Gerechtvaardigd belang

Duur die nodig is om persoon verder te helpen

5. Met wie worden uw persoonlijke gegevens gedeeld?

Indien het noodzakelijk is dat Gutami uw persoonsgegevens aan derden bekendmaakt, is de betreffende derde partij verplicht uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Policy.

Gutami zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en de optimalisatie daarvan. In dit verband kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan:

 • Third service providers zoals: Boekhouder, advocaat, consultant, revisor, online boekhoudprogramma’s en klantenportalen
 • Eventuele onderaannemers die in opdracht van Gutami bvba en voor haar rekening werken
 • Haar werknemers in het kader van de uitoefening van hun functie.Het bedrijf kan alle maatregelen nemen die nodig zijn om een goed beheer van de website en van haar informaticasysteem te verzekeren

In alle andere gevallen zal Gutami uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derden, behalve wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft gekregen en (ii) met de derde in kwestie een gegevensverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten die de nodige waarborgen bevat inzake de vertrouwelijkheid en de naleving van de privacy van uw persoonsgegevens.

6. Veiligheidsmaatregelen

Teneinde, in de mate van het mogelijke, de ongeoorloofde toegang tot de in dit kader verzamelde persoonsgegevens te beletten, heeft het bedrijf procedures op het gebied van veiligheid en organisatie opgesteld, welke betrekking hebben zowel op het verzamelen van deze gegevens als op hun bewaring.

Elke doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een ontvanger die zijn woonplaats of statutaire zetel heeft in een land waarop het door de Europese Commissie vastgestelde besluit inzake adequaatheid niet van toepassing is, wordt geregeld door de bepalingen van een DPA, die (i) de standard contractual clauses bevat, zoals bedoeld in het "Besluit van de Europese Commissie van 4 juni 2021 (Besluit 2021/915)", of (ii) elk ander mechanisme ingevolge de privacywetgeving, of enige andere regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

7. Bewaringstermijn

De persoonsgegevens worden bewaard tot uiterlijk 20 jaar na het einde van de zakelijke relatie met de cliënt of te rekenen vanaf de datum van een occasionele verrichting. Dit om de juiste service en garanties te kunnen blijven bieden aangezien sommige garanties tot 20 jaar na aankoop duren.

Na het verstrijken van de voormelde termijnen worden de persoonsgegevens gewist, tenzij een andere geldende wetgeving een langere bewaartermijn voorziet.

8. Rechten van de betrokkene

In het licht van de verwerking van uw persoonsgegevens geniet u de volgende privacyrechten:

 • Recht op toegang tot uw persoonsgegevens

  De betrokkene heeft te allen tijde recht op toegang tot en inzage in de persoonsgegevens die door de vennootschap worden verwerkt. De onderneming zal een kopie van deze persoonsgegevens verstrekken, indien de betrokkene daarom verzoekt.

 • Recht op rectificatie, aanvulling of bijwerking van de persoonsgegevens

  De betrokkene heeft steeds het recht om onnauwkeurige, onvolledige, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten wissen of corrigeren.

 • Recht om uw persoonsgegevens te wissen ("recht om te worden vergeten")

  Gutami wijst erop dat in dit kader bepaalde diensten niet langer toegankelijk zullen zijn en/of niet langer kunnen worden verleend indien u bepaalde vereiste persoonsgegevens verwijdert of verzoekt te verwijderen.

 • Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens De betrokkene heeft het recht om de gegevensverwerking te beperken indien:

  - Hij de juistheid van de gegevens betwist gedurende een periode die het bedrijf in staat stelt de juistheid te verifiëren

  - De verwerking onwettig is en hij zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan

  - Het bedrijf heeft de persoonsgegevens van de betrokkene niet langer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft ze nog wel nodig voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering

  - Hij heeft bezwaar gemaakt tegen een verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of zijn bezwaar gegrond is

 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens

  De betrokkene heeft het recht om de door het bedrijf verwerkte persoonsgegevens in een gestructureerd, toegankelijk en digitaal formaat te ontvangen om deze op te slaan voor eigen gebruik of hergebruik, of om deze persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking. Dit recht is van toepassing voor zover dit technisch mogelijk is voor de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

  - De betrokkene heeft altijd het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking om redenen die verband houden met zijn specifieke situatie.

  - De verwerkingsverantwoordelijke zal het verwerken van de persoonsgegevens onmiddellijk staken, tenzij hij dwingende legitieme gronden voor de verwerking aantoont die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkenen of die verband houden met de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Indien u een beroep wenst te doen op uw privacyrechten, kunt u contact opnemen met Gutami via het mailadres Pim@gutami-solar.com of Ellen@gutami-solar.com.

Indien u niet langer nieuwsbrieven of informatie over de producten van Gutami wenst te ontvangen, kunt u zich te allen tijde uitschrijven door te klikken op de knop "uitschrijven" onder elk van de e-mails van Gutami.

9. Update Privacy Policy

Gutami heeft het recht om deze Privacy Policy bij te werken door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Als zodanig is het sterk aan te raden om regelmatig de Website en de pagina met het Privacybeleid te raadplegen, om er zeker van te zijn dat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

10 .Referenties naar andere websites

De Website kan mogelijk hyperlinks naar andere websites bevatten. Wanneer u op een van deze links klikt, kunt u doorgestuurd worden naar een andere website of internetbron die informatie over u zou kunnen verzamelen via cookies of andere technologieën. Gutami draagt geen verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun verzameling, gebruik en openbaarmaking van uw persoonsgegevens. U dient de privacyverklaringen van deze andere websites en internetbronnen te controleren om te kunnen beoordelen of zij handelen in overeenstemming met de Privacywetgeving.

11. Contactinformatie

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot onze Privacy Policy en deze verklaring kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactinformatie:

Gutami

Koolmijnlaan 181

3582 Beringen

België

Website: https://smartenergypeople.com

Email: legal@smartenergypeople.com

Telefoonnummer: +32 11 140 080

12. Klachten

Indien u niet tevreden bent over de manier waarop Gutami uw vragen en/of opmerkingen heeft behandeld of klachten heeft over de manier waarop Gutami uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, weet dan dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel    

Tel: +32 (0)2 274 48 00    

E-mail: contact@apd-gba.be

Cookies

Deze website gebruikt cookies en andere tracking technologieën voor functionele en analytische doeleinden. Lees onze cookie policy.

Accepteer alle cookies